These – Antithese 1

Za prvé

Dne 20. 11. 2021 zveřejnily Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a Vědecká rada České lékařské komory (ČLK) své zásadní stanovisko na aktuální covidové téma nazvané: Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění covid-19“.

V tomto stanovisku se mj. píše, že: „Doporučujeme prosazovat očkování proti nemoci covid-19 s využitím všech dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. Doporučujeme, aby očkování proti onemocnění covid-19 bylo pro všechny zdravotníky a pracovníky ve zdravotních a sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, povinné.“.

S těmito názory našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme jak představitele ČLS JEP (předsedu Štěpána Svačinu a vědeckého sekretáře Tomáše Zimu), tak představitele VR ČLK (předsedu Zdeňka Mrózka), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Dále se v tomto pozoruhodném stanovisku píše, že: „Vyzýváme všechny kolegy lékaře a zdravotníky, aby se zdrželi šíření jakýchkoli polopravd a dezinformací ohledně nemoci Covid-19, zejména ohledně očkování s tím spojeného, a drželi se striktně pravidel medicíny založené na důkazech. Poškozují tím nejen náš stav, ale hlavně své pacienty a zdraví občanů této země. Za své jednání nesou odpovědnost.“

S těmito názory PLK plně souhlasí a podporuje je…

Za druhé

Dne 21.11.2021 zveřejnilo Představenstvo České lékařské komory (ČLK) své stanovisko, přijaté na mimořádném zasedání tohoto nejvyššího exekutivního orgánu ČLK z téhož dne (hlasování 16-0-1) na aktuální covidové téma nazvané: „Stanovisko představenstva ČLK ke kritické epidemické situaci“.

V tomto stanovisku se mj. píše, že: „Podporujeme přijetí takových legislativních změn, které v co nejkratší době umožní zavést v ČR povinné očkování proti nemoci Covid-19 pro osoby starší 18 let.“

S tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele ČLK (presidenta Milana Kubka a vicepresidenta Zdeňka Mrózka), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Dále se v tomto pozoruhodném stanovisku píše, že: „Vyzýváme politiky, aby v nejkratší možné době zavedli celostátně platná opatření směřující ke snížení kontaktů mezi lidmi, která jsou všeobecně označovaná jako „lock down“.“ 

Rovněž s tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť rovněž vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele ČLK (presidenta Milana Kubka a vicepresidenta Zdeňka Mrózka), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Za třetí

Dne 15. 11. 2021 přijal Výbor České pneumologické společnosti ČLS JEP toto stanovisko nazvané: „Nošení respirátorů je základní krok efektivní ochrany před infekcí Covid-19“.

V tomto stanovisku se mj. píše, že: „Naléhání ze strany pacientů nebo jejich příbuzných k vydání „lékařského doporučení“ k nenošení roušek u pacientů v seniorském věku a navíc ještě neočkovaných, považujeme za hazard, který je může ohrozit na životě.“

S tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele České pneumologické společnosti ČLS JEP (předsedkyni Martinu Koziar Vašákovou a vědeckého sekretáře Vladimíra Koblížka), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Dále se v  tomto stanovisku píše, že: „Pokud jde o osobu s chronickou pneumopathií, kontrolovanou adekvátní léčbou (např. astma bronchiale), a s dobrými ventilačními funkcemi, nevidíme žádný důvod k doporučení nenosit respirátor.“

Rovněž s tímto názorem našich vážených kolegů PLK zásadně nesouhlasí, neboť vychází z nepravdivých odborných premis. Vyzýváme představitele České pneumologické společnosti ČLS JEP (předsedkyni Martinu Koziar Vašákovou a vědeckého sekretáře Vladimíra Koblížka), aby své názory čestně obhájili v kolegiální polemice – padni komu padni…

Na Letenské pláni v Praze dne 28. 11. 2021

Vít Mareček
David Žák
Karen Pumrová
Miroslav Havrda
mluvčí PLKu